PRODEJ VLASŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ K PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží na internetovém obchodě www.keratino.cz nebo v kamenné provozovně prodejce na adrese Kneslova 5, Brno 618 00. Obchodní podmínky jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a specifikují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je TOPFAST s.r.o., Kneslova 5, Brno 618 00, IČ: 045 43 599, zastoupeno dle generální plné moci Monikou Bajnokovou na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Výklad pojmů

Prodávající – je osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti prodává zboží nebo služby přímo nebo prostřednictvím jiné osoby.

Kupující – je osoba, která nakupuje předmětné zboží za účelem dalšího prodeje a podnikání. Vztah mezi prodejcem a kupujícím se řídí obchodním zákoníkem.

Spotřebitel – je právnická nebo fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výroky nebo službami.

Kupní smlouva – je smlouva mezi prodejcem a spotřebitelem. Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku – (objednávkou, faxem, e-mailem, telefonicky apod.) – bez přítomnosti obou smluvních stran. Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. 

 

Objednávka

Objednávku je možno provést formulářem, telefonicky, e-mailem nebo osobně. Přijetí objednávky prodávajícím je potvrzeno emailem, popř. telefonicky či osobně.

Účtenka popř. potvrzení o složení zálohy na zboží slouží také jako záruční list a doporučujeme pečlivé uschování.

Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, kterou kupující opakovaně závazně objedná a poté nepřevezme a nezaplatí.

 

Doprava zboží

Pokud si zákaznice nevyzvedne zboží osobně je zboží zasíláno prostřednictvím české pošty. Všechny zásilky jsou pojištěné. Poštovné činí 40 Kč u standardních zásilek, u zásilek zasílaných službou EMS, nebo do zahraničí se poštovné určuje individuálně.

 

Způsob platby

Akceptovány jsou pouze platba v hotovosti, na dobírku, případně převod na účet prodávajícího předem na základě zaslaného potvrzení objednávky.

 

Převzetí zásilky v případě zaslání poštou

Při přebírání zboží řádně zkontrolujte, zda nedošlo k poškození zásilky. Případnou škodu neprodleně reklamujte u doručovatele. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za zboží poškozené při přepravě. Zboží je rovněž možné převzít osobně na naší provozovně: Kneslova 5, Brno 618 00, po předešlé e-mailové či telefonické dohodě.

 

Záruka

Na vlasy je poskytována standardní dvouletá záruka. Barvením, odbarvováním, tónováním přelivy, zesvětlujícími šampony, trvalou nebo působením jakýchkoli chemických lázní (jako např. brazilského keratinu apod.) či technologicky nesprávným a častým prováděním ondulace horkým železem dojde ke ztrátě záruky.  Záruka „proti zacuchání vlasů“ se vztahuje na zboží do tří umytí (předepsaným systematickým způsobem). Vlásenky nabízené v tzv. kvalitativní úrovni STANDARD jsou získávány z výkupu vlasů formou poštovních zásilek od klientů z ČR, Prodávající v tomto případě nemůže plně garantovat původ zboží. Tzv. hromadně odbarvované vlásenky v kvalitě STANDARD jsou odbarvovány hromadným způsobem v lázni z vlásenek v kvalitě STANDARD, jedná se většinou o vlasy, které jsou tmavší barvy, silnější vlasové struktury a nižší kvality vlasového materiálu. Vlásenky s označením LUX jsou Prodávajícím osobně vykoupeny na adrese Provozovny, tedy je Prodávající schopen zcela garantovat původ vlasů; tzv. ručně odbarvované vlásenky v kvalitě LUX jsou realizovány šetrným odbarvovacím procesem z vlásenek označených LUX, které jsou světlejších přírodních tónů a barev, jemné struktury a v nejvyšší možné kvalitě.

Na veškeré elektricky napájené spotřebiče je poskytována standardní dvouletá záruka nebo záruka na dvě stě hodin provozu, podle toho, co nastane dříve. Na příslušenství k prodlužování vlasů (tj. kleště, multifunkční kleště, kleště na odstranění keratinových spojů, navlékátka apod.) je poskytována standardní dvouletá záruka nebo záruka na plnou funkčnost pro realizaci/odejmutí sto spojů za předpokladu dodržení technologicky korektních postupů. Záruka se nevztahuje na opotřebení a vady vzniklé běžným provozem a používáním.

Záruka se nevztahuje na velikost, viditelnost a provedení spojů vlásenek, které je obvyklé dané metodě aplikace a z části je předmětem „know-how“ prodávajícího. Záruka se vztahuje na stabilitu spoje. Při samovolném uvolnění spoje do tří měsíců od aplikace vlásenek má kupující možnost bezplatně si tyto nechat opětovně aplikovat. Prodávající neručí za případné zdravotní komplikace (alergické reakce, či problémy způsobené přecitlivělostí pokožky apod.) způsobené kupujícímu, které mohly vzniknout aplikací vlásenek; v případě, že o možných zdravotních komplikacích nebyl prodávající dopředně informován, věc je chápána jako nepřízeň z důvodu vyšší moci a kupující nemá jakékoli nároky na vrácení peněz či reklamaci zboží a služeb. Záruka se nevztahuje na tzv. „vysychání“ a třepení konců vlásenek.

Vlásenky jsou vždy vybírány s nejvyšší možnou precizností prodávajícího, popř. dle požadavků zjištěných při konzultaci s klientem. Barevný nesoulad či nesoulad dalších kvalitativních parametrů (tj. zejména jemnosti, vlnitosti apod.) vlásenek s vlastní kšticí klientky není důvodem k reklamaci zboží, popř. výměně zboží či vrácení peněz. Zkrácení či „zúžení“ (ztenčení vlivem úbytku vlasů v pramenu) vlásenek vlivem času je běžným opotřebením a nevztahuje se na něj záruka.

 

Storno objednávky 

Objednávku lze bezplatně stornovat do 12 hodin po jejím odeslání. Při delší lhůtě je to možné – pokud již dodávka nebyla expedována nebo nedošlo ke vzniku výrobních a přípravných nákladů při přípravě této zakázky. Mezi tyto náklady patří především příprava vlasových pramínků, odbarvování či bělení, zabalení, příprava na expedici apod.

 

Konzultace

Konzultace k nabízenému zboží a službám je poskytována bezplatně dle časových možností prodávajícího.

 

Výkup vlasů

Veškeré úkony spojené s výkupem vlasů jsou v případě, kdy dojde k uzavření dohody o prodeji vlasů poskytovány bezúplatně. V případě, kdy nedojde k uzavření dohody mezi prodávajícím a kupujícím, je klient (prodávající) povinen uhradit náklady spojené s provedenými úkony ve smluvní výši 500,- Kč.

 Nepřevzetí zásilky a opožděné storno

Pokud zákazník provede storno objednávky po jejím odeslání, je povinen uhradit vzniklé náklady pro její přípravu a expedici. To je především balné, dopravné, poštovné a veškeré náklady spojené s přípravou produktů, jako je výroba pramínků, bělení, odbarvování, výroba slepků pro určitou metodu, telefonické hovory apod. Tyto náklady budou přesně specifikovány ve faktuře. Bez její úhrady bude zákazník blokován pro další obchodní spolupráci. 

Pokud nebude zásilka na poště bezdůvodně převzata, bude zákazníkovi účtována smluvní paušální částka 500,- na úhradu vzniklých nákladů. Zákazník může požádat o znovuzaslání zásilky, k níž bude připočítáno marné poštovné z nevyzvednuté zásilky. Pokud zásilka nebude opět vyzvednuta, má prodejce právo účtovat další stornopoplatek 500,-Kč.

Dodavatel informuje kupujícího o odeslání zásilky emailem. Proto nebude brán zřetel na vztah přepravce (oznámení o uložení zásilky) a kupujícího.

 

Reklamace

Při reklamaci je nutné bez zbytečného odkladu kontaktovat prodávajícího. Veškeré úkony týkající se vlásenkářství a práce s vlásenkami musejí být v průběhu reklamace řešeny výhradně prodávajícím, pokud není mezi prodávajícím a kupujícím ujednáno jinak; v opačném případě ztrácí kupující právo na záruku na zboží a služby.

Pokud se objeví na zboží vada, je nutno jej reklamovat bez zbytečného odkladu. Záruka se nevztahuje na opotřebení vlásenek způsobeném jejich obvyklým užíváním, neodbornou aplikací či odnětím (v případě, kdy tento úkon není přímo prováděn prodávajícím) či nedodržováním zásad správné péče (o kterých je kupující vždy seznámen buď při prodeji, popř. ve formě informací dostupných na internetové adrese www.dlouhovlaska.cz, popř. v obsahu tematické elektronické brožury, která je zaslána kupujícímu). U vlasů prodávaných za nižší cenu (zboží druhé jakostní třídy) se záruka nevztahuje na důvody, pro které byla sleva poskytnuta. Záruka se nevztahuje na změny či poškození pramínků vlasů, které bylo způsobeno nesprávnou údržbou a nesprávnou manipulací, tedy v rozporu s běžnou doporučenou vlasovou údržbou.

Lidské vlasy jsou jedinečným přírodním produktem. Je nutné si uvědomit, že prodávané vlasy k prodloužení již nejsou přirozeně vyživovány a postupem času se „vysušují“. Tento proces není vadou výrobku. Poškození lidských vlasů je nevratné a není možné uplatnit reklamaci na vlasech, které byly dále upraveny – zpracování na různé techniky prodloužení, odbarveny, barveny, chemicky trvaleny, stříhány, byla na ně aplikována invazivní chemie (např. Silver šampon), došlo k evidentnímu poškození při ondulaci horkým železem (žehlení, kulmování apod.), nebo došlo k mechanickému poškození (např. česáním hřebeny s příliš ostrými břity) atd..

Vlasy prodávané na gramy ve volném copu obsahují různé délky vlasů. Vlasy se prodávají nezpracované, různé délky vlasů v copu nejsou vadou výrobku, proto jsou nezpracované vlasy cenově zohledněny oproti vlasům zpracovaným. 

Kupující přebírá zodpovědnost za použití výrobku. Před jakýmkoliv úkonem na vlasech učených k prodloužení doporučujeme odbornou konzultaci s kadeřníkem. Jakoukoliv úpravu a použití vlasových přípravků doporučujeme nejdříve vyzkoušet na malém množství vlasů a seznámit se s jejich účinkem.

Lidské vlasy dodáváme ve standardní kvalitě vlastní danému typu a druhu vlasů. Vlasy jsou specifickým produktem a jejich vlastnosti se mohou provedením různých úkonů měnit – mytí, barvení, časté fénování atd.  Natáčením, permanentním trvalením, ondulací vlasů může dojít ke ztrátě původního tvaru vlasů i jakosti vlasů. Vlasy se mohou vlnit, točit, ztratit lesk, ztratit původní vlnu atd. Takovéto chování vlasů není vadou výrobku. Pro dosažení semipermanentní tvarové změny vlásenek je doporučeno provádění tzv. vodové trvalé (tzv. „foukané“ – pozor, nezaměňujte za permanentní trvalou ondulaci) na místo ondulace horkým železem (tj. kulmování či žehlení vlasů apod.).

Opotřebení vlasů denním nošením či jiným vlivem není vadou výrobku. Vyčesávaní a drobné uvolňování vlasů z vlásenek je běžným procesem a není vadou výrobku.

Vlasy dodávané v blond odstínech (vyjma vlásenek, které jsou vysloveně označeny jako panenské – tj. chemicky nikterak neupravované) jsou chemicky upravené do požadovaného odstínu. Další barvení a odbarvení musí být provedeno velmi šetrně, doporučuje se aplikace vyživujících přelivů na místo užití barev s vyšší koncentrací peroxidu vodíku než 3 %. Vlasy nelze permanentně trvalit (např. pomocí přípravků obsahujících kyselinuthioglykolovou nebo preparátů na obdobné bázi narušujících disulfidovou vazbu). Dalšími mechanizmy, které obzvláště v letních měsících snižují kvalitu vlásenek, je působení silného slunečního svitu, mořské vody apod. Vlasy vyžadují potřebnou výživu, aby nedocházelo k jejich vysoušení, třepení konečků a lámavosti.

Veškeré vlasy určené k prodloužení potřebují dostatečnou péči a kvalitní výživu, zejména vlasy odbarvené do světlých odstínů. Prodloužené vlasy se nesmí česat či jakkoli tepelně ondulovat horkým železem mokré.

Pokud nebyl prodávající předem upozorněn na možné zdravotní či psychické komplikace, které mohou kupujícímu aplikací vlásenek nastat, pak prodávající nenese za toto žádnou zodpovědnost a vzniklou situaci nelze řešit jako reklamaci zboží.

Další informace, jak se správně starat o prodloužené vlasy, najdete v sekci „Péče o prodloužené vlasy “.

 

Vyšší moc

Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci. V takovém případě bude kupujícího informovat o úpravě objednávky v nejbližším možném termínu, nejpozději však při předání zboží, a to písemně faxem či e-mailem.

 

Postup pro vrácení nebo výměnu zboží

Kupující podrobně popíše důvod výměny či vrácení a uvede platný kontakt, nejlépe telefonní číslo a e-mail. Uvedené informace kupující odešle na e-mail: ………………………………..

Vlasy kupující odešle na adresu TOPFAST s.r.o., Kneslova 5, Brno 618 00. K výměně je nutné přiložit kopie dokladu o zaplacení (hotovostní platba) a dodání vlasů, jež vracíte. Pramínky vlasů musí být vráceny v naprosto stejném stavu i váze, jak byly odeslány. Vlasy se nevracejí na dobírku, ale peníze jsou vráceny převodem na konto kupujícího. Odnětí již aplikovaných vlásenek, jež jsou předmětem reklamace, jinou osobou, než prodávajícím, může být důvodem k zamítnutí reklamace.

Reklamace budou vyřízeny v co nejkratším termínu nejpozději do 30 pracovních dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou a ke spokojenosti zákazníka. Lhůta 30 dnů zahrnuje vyřízení reklamace včetně odstranění vady. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet den následující po uplatnění reklamace. V této lhůtě musí být zboží připraveno pro kupujícího u prodávajícího. Prodávající nemá obecně povinnost spotřebitele o vyřízení reklamace informovat. Je na kupujícím, aby se o stavu reklamace informoval.  Při uplatnění reklamace nás kontaktujte telefonicky, mailem nebo písemně na adresu uvedenou v kontaktech. Veškeré podmínky reklamace se řídí platnými právními předpisy. Reklamace se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, nesprávným používáním zboží nebo jeho nesprávným skladováním či nesprávnou péči o zboží.

Zboží při odesílání doporučujeme pojistit proti jeho případné ztrátě během přepravy.

Prodejce neakceptuje vrácení zboží, které bylo zakoupeno kupujícím osobně.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. listopadu 2015 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.